Wireless Charger แบบกลม มีไฟLED

in stock
SKU: G230112

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : IFCG COMPANY LIMITED

ชื่อสินค้า : Wireless Charger แบบกลม มีไฟLED

โลโก้ที่สกรีน :  สกรีน 1 สี 1 จุด บนสินค้า