ชุดกระดาษโน้ต-โพสต์อิท พร้อมกล่องกระดาษคราฟท์

in stock
SKU: G640110

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ชื่อสินค้า :ชุดเช็ตกระดาษโน๊ต-โพสต์อิท พร้อมกล่องกระดาษคราฟท์
– ชุดเซ็ตกล่องกระดาษโน้ต
– ปกกระดาษรีไซเคิล (กระดาษคราฟท์ Kraft)
– พร้อมเซ็ตเครื่องเขียน ประกอบด้วย
*กระดาษโน้ต
*ปากกา
*ลวดเสียบกระดาษ
*โพสต์อิท

โลโก้ที่สกรีน : บนสินค้า 1  สี 1 จุด